Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Hubertus Pro Hunting
SKLEP.HUBERTUSPROHUNTING.PL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem sklep.hubertusprohunting.pl

Sprzedającym jest firma "Hubertus Pro Hunting Grzegorz Poklewski-Koziełł" z siedzibą przy ul. Ptasia 4a, 00-138 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Dziłalności Gospodarczej pod numerem NIP: 113-141-74-39, zwana także zamiennie "Usługodawcą".
Dane kontaktowe można uzyskać w dziale "Kontakt".

§ 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
  Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
  zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.hubertusprohunting.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
  rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
  pod adresem sklep.hubertusprohunting.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
  się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy sklep.hubertusprohunting.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie sklep.hubertusprohunting.pl są fabrycznie nowe (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej w opisie), oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
  prawa osób trzecich.


§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.hubertusprohunting.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny mogą zostać podane w walucie euro, przeliczone po ustalonym przez Sprzedawcę kursie. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo
  poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer
  telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. W przypadku braku zamówionego towaru na stanie sklepu, klient zostanie niezwłocznie o tym poifnormowany i będzie mógł zrezygnować z zamówienia lub czekać na uzupełnienie stanu i realizację zamówienia. Jeżeli dokonał już zapłaty i zrezygnował z zamówienia, zapłata zostanie zwrócona.
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego
  lub faktury VAT.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
  osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
  w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
  w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
  ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
  na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
  lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 12. Niektóre Towary w sklepie sklep.hubertusprohunting.pl, takie jak amunicja, wymagają od Klienta odpowiednich uprawnień i wymagają odbioru osobistego, wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawenie Klienta do ich nabycia. Amunicja będzie zarezerwowana tylko przez 2 dni robocze, po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.
 13. Niektóre Towary w sklepie sklep.hubertusprohunting.pl ze względu na swoją masę lub gabaryty (takie jak szafy na broń) wymagają odbioru osobistego.
 14. Niektóre towary mogą być wyłączone z wysyłki za granicę Polski. Między innymi pociski, łuski, tłumiki i produkty niektórych marek.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
  Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka z Towarem wysyłana jest zwykle w przeciągu od 1 do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (dotyczy zamówień z wybraną opcją za pobraniem) lub od 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków za zamówenie na rachunku bankowym sklepu (dotyczy zamówień z wybraną opcją przedpłata/przelew).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Klient
  może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa”.
 5. Jeżeli po złożeniu zamówienia przez Klienta z wybraną opcją przedpłata/przelew, sklep nie otrzyma środków w przeciągu 10 dni od momentu złożenia zamówienia, sklep anuluje zamówienie.
 6. Jeżeli po złożeniu zamówienia przez Klienta z wybraną opcją odbiór osobisty, Klient nie odbierze zamówienia w przeciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, sklep anuluje zamówienie. W przypadku zamówienia amunicji termin na odbiór wynosi 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.


§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
  przelewem na konto bankowe sklepu lub gotówką ewentualnie kartą kredytową w siedzibie sklepu przy odbiorze osobistym.


§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres  Hubertus Pro Hunting Grzegorz Poklewski-Koziełł, ul. Ptasia 4a, 00-138 Warszawa, tel.226548877, info@hubertusprohunting.pl
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na niniejszy adres: Hubertus Pro Hunting Grzegorz Poklewski-Koziełł, ul. Ptasia 4a, 00-138 Warszawa.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu
• lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą
  na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach
  sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej
  przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez
  autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych
  znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach
  internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Wysyłka na adres: Hubertus Pro Hunting Grzegorz Poklewski-Koziełł, ul. Ptasia 4a, 00-138 Warszawa.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz
  z oryginalnym dowodem zakupu i załączonym opisem wady.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli ten termin miałby się przedłużyć Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Jeżeli Towar wymaga naprawy, zostanie ona wykonana w najszybszym możliwym terminie. Niekróre Towary mogą wymagać wysyłki do autoryzowanego serwisu producenta poza granicami Polski.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej
  niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch
  miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. Jeżeli w gwarancji Towaru wyszczególniona jest taka możliwość, Klient może zgłośić reklamację bezpośrednio u producenta, dystrybutora lub we wskazanym serwisie.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klient logując się na swoje konto w Sklepie lub składając zamówienie bez tworzenia konta każdorazowo akceptuje niniejszy regulamin.
 2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
  realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
  zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
  przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
  postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Data opublikowania regulaminu 25.12.2014r.
Ostatnia zmiana 12.01.2016r.